Home
Wabo Water Gebruiksbesluit Activiteitenbesluit
 

Wat is de omgevingsvergunning?
 
De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor de deelaspecten: bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. De omgevingsvergunning kan nodig zijn als een burger of een bedrijf op een bepaalde plek iets wil gaan slopen, (ver)bouwen, oprichten of gaan gebruiken.

De omgevingsvergunning moet leiden tot:
• minder administratieve lasten voor bedrijven en burgers
• betere dienstverlening door de overheid aan bedrijven en burgers
• kortere procedures
• geen tegenstrijdige voorschriften

Daartoe zijn op 1 oktober 2010 ca. 25 verschillende soorten vergunningen, ontheffingen en meldingen (toestemmingen) op het gebied van ruimte, bouwen, milieu, natuur en monumenten in elkaar gevoegd tot één omgevingsvergunning.

Vergunningsvrij: algemene regels
Een aantal activiteiten mogen zonder omgevingsvergunning (vergunningsvrij) worden uitgevoerd. Op deze activiteiten zijn rechtstreeks werkende algemene regels en voorschriften van toepassing. De activiteiten waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is, worden geregeld in het Besluit omgevingsrecht.

De omgevingsvergunning voor bedrijven
Bedrijven kunnen de omgevingsvergunning (van bouwvergunning tot milieuvergunning) via één digitaal loket aanvragen: het Omgevingsloket online. Er is dan nog maar sprake van één vergunning voor alle activiteiten die de fysieke leefomgeving raken: de omgevingsvergunning. Bedrijven kunnen voordeel halen door een vergunningaanvraag goed voor te bereiden en zoveel mogelijk integraal aan te bieden. Dit proces zal sneller verlopen en kosten besparen. Verder is het de bedoeling een einde te maken aan tegenstrijdige voorschriften door te werken met één vergunning.

De omgevingsvergunning voor burgers en kleine ondernemers
Wie nu van een oude schuur een garage wil maken of een dakkapel wil plaatsen heeft te maken met verschillende vergunningen, zoals een sloop-, bouw- en een inritvergunning. Met elk hun eigen procedures, termijnen en leges. Met de komst van de omgevingsvergunning worden deze vergunningen samengevoegd.

Vanuit uw huis of kantoor kunt u straks één omgevingsvergunning aanvragen via één digitaal loket: het Omgevingsloket online. Door de vergunningencheck in te vullen kunt u vooraf bepalen welke aanvraag nodig is. Het aanvragen van een omgevingsvergunning gaat hiermee een stuk eenvoudiger en sneller.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn een groot aantal (circa 25) vergunning-, ontheffing- en andere toestemmingstelsels samengevoegd tot één toestemmingsstelsel: de omgevingsvergunning.

Vooral voor de gemeenten betekent de Wabo nogal wat. Er is één loket ingericht, aanvragen moeten digitaal kunnen worden ontvangen, één geïntegreerde vergunning moet kunnen worden afgegeven, gecoördineerd toezicht moet kunnen worden georganiseerd en er moet als één bestuursrechtelijk handhavingsorgaan kunnen worden opgetreden. Belangrijk is te beseffen dat het daarbij gaat om alle betrokken wetten (bijvoorbeeld: Wro, Wet milieubeheer, Woningwet).

Reikwijdte omgevingsvergunning

Er is door het Ministerie van VROM een brochure gemaakt met de reikwijdte van de omgevingsvergunning (pdf, 28-07-2009). In de publicatie is aangegeven welke wettelijke toestemmingen integreren in de omgevingsvergunning, welke aanhaken en welke worden geschrapt.

Watervergunning
Het deelaspect water zit niet in de omgevingsvergunning. Wel heeft ook op dit vlak een saneringsslag plaatsgevonden: zes bestaande vergunningstelsels op het gebied van water zijn in 2009 samengevoegd tot één nieuw stelsel: de watervergunning. De watervergunning kan eveneens via het gemeentelijke (digitale) loket worden aangevraagd. De waterbeheerders blijven bevoegd gezag voor de watervergunning.

Waarom is de omgevingsvergunning gekomen?
Iemand die een woning of bedrijfspand wil bouwen of verbouwen, had eerder te maken met een groot aantal vergunningen met elk hun eigen procedure. Deze konden zelfs leiden tot tegenstrijdige vergunningsvoorschriften. Dit onoverzichtelijk pak van regelgeving is voor burgers en bedrijven ondoorzichtig en tijdrovend. Invoering van de omgevingsvergunning heeft als doel het aantal benodigde vergunningen en de bijbehorende administratieve lasten voor de aanvragers fors te beperken.

Wie krijgt te maken met de omgevingsvergunning?
Overheden, aanvragers (bedrijven en particulieren) en adviesbureaus die te maken krijgen met aspecten van vergunningen of deelonderzoeken hiervoor, op het gebied van bouwen, milieu, water, monumenten en natuur.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen bij invoering van de omgevingsvergunning en de watervergunning?

De belangrijkste verandering voor de aanvrager is dat deze te maken krijgt met minder vergunningen en dus minder procedures hoeft te doorlopen. De omgevingsvergunning komt in de plaats van de milieuvergunning, bouwvergunning, sloopvergunning, aanlegvergunning, de gebruiksvergunning, de monumentenvergunning en de natuurbeschermingswetvergunning alsmede vergunningen voor indirecte lozingen, kap-, reclame-, aanleg-, en uitritvergunningen.

Het inhoudelijke toetsingskader verandert niet of nauwelijks ten opzichte van het huidige toetsingskader.

Voor het milieuaspect van de omgevingsvergunning vallen veel bedrijven onder algemene regels (het Activiteitenbesluit).

Hoe ziet de vergunningaanvraag voor de omgevingsvergunning en watervergunning eruit?

Uitgangspunt is dat de aanvrager met één vergunningaanvraag kan volstaan. Bedrijven dienen de vergunningaanvraag digitaal in, particulieren mogen nog op papier indienen. Deze aanvraag kan worden ingediend via een digitaal aanvraagformulier op internet, via een digitaal Omgevingsloket. Dit digitale aanvraagformulier leidt de aanvrager via een vragenboom tot een aanvraagformulier op maat (vergelijkbaar idee met de belastingaangifte). Vermeld wordt welke bescheiden, zoals tekeningen en onderzoeksrapporten met de aanvraag ingediend moeten worden.

Het is mogelijk om de omgevingsvergunning gefaseerd aan te vragen. Dit kan handig zijn als de aanvrager op basis van globale gegevens wil weten of een vergunningaanvraag voor een bepaalde activiteit kans van slagen heeft. Tevens kan de aanvrager zijn project splitsen in verschillende deelprojecten. Voor deze deelprojecten kan hij een afzonderlijke omgevingsvergunning aanvragen.

Welke procedure geldt er voor de omgevingsvergunning?
De aanvraag van een omgevingsvergunning hoeft maar één procedure te doorlopen. Dat kan een reguliere procedure zijn of een uitgebreide procedure.
Voor de reguliere procedure komen projecten in aanmerking zoals het bouwen van een woning of het kappen van een boom. In deze procedure geldt een zogenoemde fatale termijn. Dat wil zeggen dat de vergunning, als die niet tijdig is verstrekt, automatisch (van rechtswege) wordt verstrekt.
De uitgebreide procedure geldt voor meer complexe projecten waar een belangenafweging en inspraakmogelijkheid nodig is, zoals voor het bouwen van een bedrijf in afwijking van het bestemmingsplan. De vergunning vereist dan maatwerkvoorschriften voor het betreffende project. In de uitgebreide procedure geldt de fatale termijn niet.

Eén procedure voor bezwaar en beroep
De omgevingsvergunning kent één procedure voor bezwaar en beroep waarbij is aangesloten bij beroepsprocedures uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Eén handhavend bestuursorgaan
Het bevoegd gezag voor de vergunningverlening, is ook bevoegd toezichthouder op de naleving van de voorschriften die zijn verbonden aan de omgevingsvergunning.

Meer informatie: Dossier Wabo »

Op de hoogte blijven?
Abonneer op de gratis elektronische Nieuwsbrief Omgevingsvergunning.nl!


Gewijzigd:  15-10-2010
Door:  Redactie Omgevingsvergunning.nl
   
   
   
 
 


copyright 2008 Forta milieu & multimedia, alle rechten voorbehouden - | disclaimer